Disclaimer

Disclaimer van KamersTilburg

KamersTilburg is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersTilburg, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersTilburg zijn verbonden. KamersTilburg is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersTilburg beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersTilburg is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersTilburg worden aangeboden. KamersTilburg garandeert niet dat de op KamersTilburg aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersTilburg garandeert ook niet dat de op KamersTilburg aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersTilburg garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersTilburg hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersTilburg is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersTilburg. U vrijwaart KamersTilburg voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersTilburg.